Bijlmer Jaren 1989-1997

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6 - foto #3

  Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

 • Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 120 cm x b 120 cm

Karate voor Kunstenaars

Na ‘karate voor kunstenaars’ bij het AIS, ging ik in de Bijlmer de wijk in met het karate-project. In Surinaams Jongeren Centrum Kwakoe was de karate dojo gehuisvest. Zo kon op grotere schaal dan voorheen en voor een zeer divers en breed publiek het project worden voortgezet. De Bijlmer had in die tijd een zekere reputatie, maar de realiteit blijkt meestal genuanceerder. Het was het begin van Bijlmer Jaren.

Ode aan de Bijlmer

Dertig jaar geleden kwam ik als Rietveld student in deze stadswijk te wonen en negen jaar later was ik door de stadsvernieuwing gedwongen deze alweer te verlaten, de gehele flat waarin ik een appartement had zou worden afgebroken. Ik woonde er met Rietveld klasgenoot Thérèse Zoekende, samen maakten wij in de jaren die wij er leefden veel foto’s en video’s van de habitat, in en om de woning, bij wijze van kunstzinnige buurtverkenning. De opgedane ervaringen uit de periode dat ik in de Bijlmer woonde en werkte zijn van substantiële invloed geweest op de keuze van grondthematiek die ik op dit moment nog steeds aan het bestuderen ben. Begin 2018 werd ik door curator Renske de Jong en directeur Annet Zondervan van Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBK-Zuidoost) uitgenodigd mee te doen aan de tentoonstelling ‘Ode aan de Bijlmer’, de Bijlmer werd vijftig jaar en dat jubileum verdiende te worden gevierd.

Bijlmernostalgie is ingewikkeld

“Bijlmernostalgie is ingewikkeld”, schreef Het Parool journalist Kees Keijer na het zien van ’Ode aan de Bijlmer’, het is met heimwee “stilstaan bij de geschiedenis van de beroemdste en beruchtste nieuwbouwwijk van Nederland.” Nostalgie dat is achteruitkijken als in een fotoboek en vanuit dat retrospectieve idee vormde zich onze multi-mediainstallatie ‘Bijlmer Jaren 1989-1997’. Met de installatie beoogden we op een artistieke manier in archivalisch Bijlmeridioom ons historische verleden en hoe wij ons ertoe verhouden te verbeelden. Het project is gemaakt vanuit een insider standpunt waarin het gedeelde Bijlmerverleden in zijn authentieke staat herleeft. Voor de installatie maakten wij nieuwe werken van eigen foto’s gemaakt met de pinhole-, polaroid- of spiegelreflexcamera en videomateriaal uit onze beeldarchieven. De installatie bestond uit video’s met geluid, duratrans foto’s op lichtbakken en afdrukken van videostill’s.

Vernieuwing Bijlmermeer

De basis van het project werd grotendeels gelegd in de jaren negentig van de vorige eeuw, jaren die een soort van kantelpunt vormden voor de wijk. De neergang had zijn dieptepunt bereikt. Door de grote criminaliteit, de drugsoverlast en de algemene sociale problemen begon het er steeds meer op te lijken dat de ‘utopische stad’, het vooruitstrevend stedenbouwkundig concept van de Bijlmer, weleens een illusie zou kunnen zijn, een dystopie.

Bijlmer Jaren

Amsterdam besloot in juli 1992 te breken met de oorspronkelijke ideeën van de ontwerpers van de Bijlmer en startte het grootschalige project ‘Vernieuwing Bijlmermeer’. Het Parool recensent Kees Keijer schreef: “De groezelige foto’s en video’s die Patrick Koster (1967) en Thérèse Zoekende (1972) in de jaren 1989-1997 in de Bijlmermeer maakten, bevestigen het beeld van een enge buurt waar het gevaar overal op de loer lag.” Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) subsidieerde in 2018 onze ‘Bijlmer Jaren 1989-1997’ installatie met een projectsubsidie professionele kunst.

[English version]

Karate for Artists

After “karate for artists” project at the AIS, I went into the neighborhood of the Bijlmer with the karate project. The karate dojo was housed in Surinamese Youth Center Kwakoe and so the project could be continued on a larger scale than before and for a very diverse and wide audience. De Bijlmer had a certain reputation at the time, but the reality is usually more nuanced.

Ode to the Bijlmer

Thirty years ago, as a Rietveld student, I came to live in this city district and nine years later I was forced to leave it again by urban renewal, the entire apartment in which I had an apartment would be demolished. I lived there with Rietveld classmate Thérèse Zoekende, together we made many photos and videos of the habitat in and around the house in the years we lived there, as an artistic neighborhood exploration. The experiences gained from the period that I lived and worked in the Bijlmer have had a substantial influence on the choice of basic theme that I am still studying. At the beginning of 2018 I was invited by curator Renske de Jong and director Annet Zondervan of Center for Visual Arts Southeast (CBK-Zuidoost) to participate in the exhibition “Ode to the Bijlmer”, the Bijlmer was fifty years old and deserved to be celebrated.

Bijlmer nostalgia is complicated

“Bijlmer nostalgia is complicated,” wrote Het Parool journalist Kees Keijer after seeing “Ode aan de Bijlmer”, it is with nostalgia “dwell on the history of the most famous and notorious new housing estate in the Netherlands.” Nostalgia that is looking back like in a photo album and from that retrospective idea our multi-media installation ‘Bijlmer Years 1989-1997’ was formed. With the installation we aimed in an artistic way in archival Bijlmer idiom to visualize our historical past and how we relate to it. The project was made from an insider point of view in which the shared Bijlmer past revives in its authentic state. For the installation we made new works from our own photos made with the pinhole, polaroid or SLR camera and video material from our image archives. The installation consisted of videos with sound, duratrans photos on light boxes and prints of video stills.

Renovation Bijlmermeer

The basis of the project was largely laid in the nineties of the last century, years that were a sort of turning point for the neighborhood. The decline had reached its lowest point. Due to major crime, drug nuisance and general social problems, it became increasingly apparent that the “utopian city”, the progressive urban design concept of the Bijlmer, could sometimes be an illusion, a dystopia.

Bjlmer Years

Amsterdam decided in July 1992 to break with the original ideas of the designers of the Bijlmer and started the large-scale project “Renovation Bijlmermeer”. Het Parool reviewer Kees Keijer wrote: “The grimy photos and videos that Patrick Koster (1967) and Thérèse Zoekende (1972) made in the Bijlmermeer in the years 1989-1997 confirm the image of a scary neighborhood where danger lurks everywhere lag. ”In 2018 the Amsterdam Fund for the Arts (AFK) subsidized our ‘Bijlmer Years 1989-1997’ installation with a project subsidy for professional art.

Tags: Lightbox, Photo

Back to Top